דף הבית  |  תערוכות  |  מאמר  |  ביקורות  |   עבודות  |  האמנית  |  קשר
כל עבודה היא סיכום של איזו התמודדות: חוויה, רעיון או רגש מתנקזים בדרך עיצובית ויזואלית. במאבק, מנסה המניפולציה האומנותית להצליח לבטא "בעיות" או חוויות כשכל אחת מהן היא מטרד לעצמו ברגע או בפרק זמן מסוים עד שהן מצליחות להתלכד לישות מומצאת מוחשית - עבודת אמנות שבהתבוננו בה היא אמורה לעורר בצופה מעין תגובת ראי לחוויות שגרמו לאמן להוליד אותה. קבוצות עבודות כאלה יוצרות מעין "פרק": פרק מים, פרק בתים, פרק חמורים וכו'... המעשה, תוצרו - ותגובת הצופה הם מעין מאזן או מאזניים - כמו בסיפון של מים היורד בוואדי מצד אחד ועולה בצדו השני - כך נראה לי שיתוף פעולה אידיאלי בין המעשה שלי - לצופה.

יפה פלד

אחרונים
ספר: "יפה פלד שירים"
הוצאה: "עיתון 77"
לדף הספר
ההשקה:
פרופסור רפי וייכרט
הסופר יפתח אשכנזי

תערוכה: "ארבע שנים ובעיקר ירוק"
יפה פלד - תערוכת יחיד
אוצרת דנה גילרמן
גלריית התיאטרון
על התערוכה
Every work is a summation of some challenge: an experience, idea or emotion infiltrating in the way of visual design. Via struggle, the artistic manipulation tries to succeed in expressing "problems" or experiences, each of which is a nuisance to itself in a certain instance or time frame, until they consolidate into an artificial, tangible entity - a work of art that through looking at, gives a viewer a reflection of the experiences that had the artist conceive it.
A set of these works create an episode: water episode, home episode, donkeys episode etc. The action, its product and the viewer reaction creates a balance or equilibrium - like water cascading down one side of a wadi and up the other side -
That is my view of ideal cooperation between my deed - and the viewer.

Yaffa Peled